We are a Czech company developing sophisticated broadcast management software.

Thousands of TV employees around the world have been using PROVYS for 25 years.

PROVYS software comprises:

Switch to us!

You can work with well-known broadcasting companies. Choose a job you are interested in:

Are you interested?

Any questions?

Why you should consider working with us

1. We have a top product

in our field, we are one of the TOP 5 companies in the world.

2. Attractive projects

with an experienced team, you will work on exciting projects for television companies around the world. These companies are leaders in the use of modern technology.

3. Training and development

we offer many internal and external training programmes, language courses and support for obtaining professional qualifications.

4. Pleasant working environment

individual teams have their own comfortable offices where they can work without any distractions. Work equipment can be adapted to one’s preferences. Would you like to cycle to work? No problem, we have a special room for bikes and a shower. Having a fully equipped kitchen is a given. It offers space, not only for corporate breakfasts, but also for informal meetings.

5. Informal company culture

the company was founded 25 years ago by an enthusiastic group of people. Nowadays, we have more than 90 employees and still manage to maintain the thrill. No office politics or unnecessary bureaucracy. We like to gather, share ideas, invent solutions. We respect each other and mutually meet each other’s’ needs.

That is why many of us have kept PROVYS as their first and only employer.

Plánování vysílaní

PROVYS je základním informačním systémem pro televizní vysílání. Tento systém zajišťuje, že se záměr vysílatele dostane na televizní obrazovky. Pokrývá procesy začínající vysílacím schématem – přípravou strategického finančního a dramaturgického plánu stanice, pokračuje sestavením vysílacího plánu, integrací programového, reklamního a upoutávkového plánu, přípravou vkládané grafiky a končí odvysíláním detailně naplánovaného programu a vyhodnocením sledovanosti. Příklady výstupů z PROVYSu jsou pak samotné televizní vysílání, elektronický programový průvodce v televizním přijímači nebo televizní program uveřejněný v novinách či na webu.

Řízení výroby

Plánování a koordinace mediálních projektů patří k nejtěžším výrobním procesům vůbec pro velký počet a rozmanitost projektů realizovaných každý den. V PROVYSu jsou připravovány a schvalovány projektové záměry a jejich rozpočty, plánovány jednotlivé kroky předvýroby, natáčení i postprodukce. Produkční tým může prostřednictvím systému PROVYS rezervovat a objednávat studia, přenosové vozy, výrobní štáby, přenosové linky, techniku i materiál. Dispečeři rozdělují práci svým zaměstnancům nebo objednávají externisty, skladníci získají přehled o toku zásob a pohybu svěřené techniky. Controlling i management vidí plánované, průběžné i finální náklady výroby.

Prodej reklamy

Z něčeho musí vysílatelé žít, proto podporujeme i práci obchodních oddělení. Jejich činnost začíná přípravou ceníků a slevových modelů, pokračuje zajištěním rámcových a dlouhodobých kontraktů s mediálními společnostmi a zadavateli reklamy, prodejem reklamy i celých reklamních kampaní a zajištěním sponzoringu. Objednané spoty jsou následně ručně nebo sofistikovanými algoritmy rozmístěny tak, aby bylo možno co nejlépe a nejvýnosněji splnit všechny podmínky uzavřených smluv a PROVYS také automaticky vypočítá a vyfakturuje platby za odvysílané reklamy.

Akvizice a práva

V podstatě žádná významnější televize dnes nevysílá jen svoji vlastní tvorbu, ale nakupuje úspěšné pořady zahraničních vysílatelů nebo nezávislých výrobců. PROVYS pomáhá pracovníkům nákupu již od screeningu a sledování trhu s televizním obsahem. Je nástrojem pro vyhodnocování a rozhodování o nákupu licencí. Nákupní kontrakty jsou následně v systému rozepisovány na jednotlivá práva a omezení, jak na běžné televizní vysílání, tak pro použití v internetových archívech či v různých mobilních platformách. Díky propojení s modulem plánování vysílání je možné sledovat hodnotu programové knihovny a náklady na vysílání a počítat odpisy nehmotného majetku.

Nelineární vysílání

Nejen televize je mocným sdělovacím prostředkem. Je to internet, který dnes vládne světu. PROVYS díky integraci plánování vysílání, popisu práv a modulu nelineárního vysílání umožní plánovat obsah internetových archívů i nasazování pořadů do elektronických videoték. Podporujeme mobilní, televizní i počítačové platformy, různé druhy zpoplatnění i strategií nasazení pořadů. Díky integraci na platformy je možné tento poměrně náročný proces zcela automatizovat, vyhnout se nechtěnému porušení komplikovaných vysílacích práv a vyhodnotit ekonomický přínos internetového vysílání.

Správa obsahu a médií

Takzvaný MAM (Media Asset Management) je konečně modul, ve kterém je vidět i video! PROVYS spojuje řízení procesů, popis metadat – informací o vyrobených či nakoupených materiálech a práci s obrazem a zvukem. Programová knihovna tvoří největší informační hodnotu každé televizní společnosti a stejně důležitá je správná manipulace s videem již od záznamu z kamery či od distributora, přes konverzi do správného výrobního, vysílacího nebo archivního formátu, kontrolu kvality a další zpracování až po archivaci. Stále pod plnou kontrolou PROVYSu!

Naši klienti

Reagovat na pozici

Informace o způsobu zpracování osobních údajů:
 • Účel: evidence uchazečů o zaměstnání v DCIT, a.s., divize PROVYS
 • Typ údajů: jméno, příjmení, e-mail, telefon, rok narození, další údaje uvedené v životopise
 • Právní základ: oprávněný zájem DCIT, a.s., divize PROVYS (předsmluvní jednání v pracovněprávních vztazích)
 • Předávání dalším příjemcům: ne
 • Profilování, automatizované rozhodování: ne
 • Doba zpracování: 3 roky od posledního kontaktu s uchazečem
 • Kontakt (uplatnění práv, námitky, dotazy): gdpr-info@dcit.cz

Napiš nám

Informace o způsobu zpracování osobních údajů:
 • Účel: evidence uchazečů o zaměstnání v DCIT, a.s., divize PROVYS
 • Typ údajů: jméno, příjmení, e-mail, telefon, rok narození, další údaje uvedené v životopise
 • Právní základ: oprávněný zájem DCIT, a.s., divize PROVYS (předsmluvní jednání v pracovněprávních vztazích)
 • Předávání dalším příjemcům: ne
 • Profilování, automatizované rozhodování: ne
 • Doba zpracování: 3 roky od posledního kontaktu s uchazečem
 • Kontakt (uplatnění práv, námitky, dotazy): gdpr-info@dcit.cz

Scheduling

PROVYS is a basic information system for television broadcasting. This system ensures that the broadcaster’s intent reaches television screens. It covers the processes starting with the broadcasting scheme – preparation of the strategic financial and dramaturgical plan of the station, continues with the compilation of the broadcasting plan, integration of the programme, advertising and teaser plan, preparation of the embedded graphics. Examples of PROVYS outputs are the television broadcast itself, the electronic programme guide (EPG) in the TV set or the television programme published in the newspaper or on the web. 

Production

Planning and coordination of media projects is one of the most difficult production processes ever due to the large number and variety of projects implemented every day. Project plans and their budgets are prepared and approved in PROVYS and individual steps of pre-production, filming and post-production are planned. Through the PROVYS system, the production team can book and order studios, transmission cars, production staff, transmission lines, equipment and materials. The dispatchers distribute the work to their employees or order external workers and warehouse operators get an overview of the stock flow and movement of entrusted equipment. Controlling and management can see planned, ongoing and final production costs. 

Ad Sales

Broadcasters have to live from something, so we also support the work of sales departments. Their activity begins with the preparation of price lists and discount models, continues by providing framework and long-term contracts with media companies and advertisers, selling advertising and whole advertising campaigns, and sponsoring. Ordered spots are then placed manually or by sophisticated algorithms in such a way that it is possible to fulfill all the terms of the concluded contracts in the best and most profitable way, and PROVYS also automatically calculates and invoices payments for broadcast advertisements. 

Rights

Basically, no major television now broadcasts its own production, but buys successful programmes  from foreign broadcasters or independent producers. PROVYS helps the purchasing staff right from screening and monitoring the TV content market. It is a tool for evaluating and deciding on the purchase of licences. Purchase contracts are then broken down in the system into individual rights and restrictions, both for normal television broadcasting and for use in Internet archives or various mobile platforms. By linking to the broadcast scheduling module, it is possible to monitor the value of the programme library and broadcast costs and calculate the depreciation of intangible assets. 

Non-linear

Not only television is a powerful media. It is the Internet that rules the world today. Thanks to the integration of broadcast scheduling, rights description and our non-linear broadcasting module, PROVYS will make it possible to plan the content of Internet archives and to deploy programmes to electronic video libraries. We support mobile, TV and computer platforms, together with various types of pricing and deployment strategies. Thanks to platform integration, this relatively demanding process can be fully automated, avoiding unwanted violations of complicated broadcasting rights, and evaluating the economic benefits of internet broadcasting. 

Media

So-called MAM (Media Asset Management) is finally a module in which you can see video! PROVYS combines process control, metadata description – information about produced or purchased materials and work with picture and sound. The programming library is the highest informational value of any television company, and equally important is the right handling of the video from the camera or distributor, through conversion to the correct production, broadcast or archive format, quality control and further processing to archiving. And still under the full control of PROVYS!

Our clients

Apply for a job

Information on processing of personal data:
 • Purpose: Jobseekers’ records in DCIT, a.s.
 • Type of data: name, surname, e-mail, telephone, year of birth, other details given on the form and in the CV
 • Legal basis: legitimate interest of DCIT, a.s. (pre-contractual negotiations in labor relations)
 • External processors: JOBPOINT Partners, s.r.o. Company ID: 06117864
 • Forwarding to other recipients: no
 • Profiling, automated decision making: no
 • Processing time: 3 years after the last contact with the applicant
 • Contact (rights, objections, queries) gdpr-info@dcit.cz

Send us a message

Information on processing of personal data:
 • Purpose: Jobseekers’ records in DCIT, a.s.
 • Type of data: name, surname, e-mail, telephone, year of birth, other details given on the form and in the CV
 • Legal basis: legitimate interest of DCIT, a.s. (pre-contractual negotiations in labor relations)
 • Forwarding to other recipients: no
 • Profiling, automated decision making: no
 • Processing time: 3 years after the last contact with the applicant
 • Contact (rights, objections, queries) gdpr-info@dcit.cz